药师经感应网

您当前位置:首页 > 药师经注释

药师经拼音版正版

编辑:曹婧涵  |  发布时间:2019-01-22 13:52:46  

药师经拼音版正版

táng sān zàng fǎ shī xuán zàng fèng zhào yì

唐三藏法师玄奘奉诏译

rú shì wǒ wén ,yì shí bó qié fàn yóu huà zhū guó ,zhì guǎng yán chéng ,zhù yuè yīn shù xià ,yǔ dà bì chú zhòng bā qiān rén jù 。pú sà mó

如是我闻,一时薄伽梵游化诸国,至广严城,住乐音树下,与大苾刍众八千人俱。菩萨摩

hē sà sān wàn liù qiān ,jí guó wáng ,dà chén ,pó luó mén ,jū shì ,tiān lóng ,yào chā ,rén fēi rén děng ,wú liàng dàzhòng 。gōng jìng wéi rào

诃萨三万六千,及国王,大臣,婆罗门,居士,天龙,药叉,人非人等,无量大众。恭敬围绕

,ér wèi shuō fǎ 。

,而为说法。

ěr shí ,màn shū shì lì fǎ wáng zǐ 。chéng fó wēi shén ,cóng zuò ér qǐ ,piān tǎn yī jiān ,yòu xī zhù dì ,xiàng bó qié fàn ,qǔ gōng hé

尔时,曼殊室利法王子。承佛威神,从座而起,偏袒一肩,右膝著地,向薄伽梵,曲躬合

zhǎng 。bái yán ,shì zūn 。wéi yuàn yǎn shuō rú shì xiāng lèi zhū fó míng hào ,jí běn dà yuàn shū shèng gōng dé ,lìng zhū wén zhě yè zhàng xiāo chú ,wéi yù

掌。白言,世尊。惟愿演说如是相类诸佛名号,及本大愿殊胜功德,令诸闻者业障消除,为欲

lì lè xiàng fǎ zhuǎn shí zhū yǒu qíng gù 。

利乐像法转时诸有情故。

ěr shí ,shì zūn zàn màn shū shì lì tóng zǐ yán 。shàn zāi shàn zāi 。màn shū shì lì ,rǔ yǐ dà bēi ,quàn qǐng wǒ shuō zhū fó míng hào ,běn

尔时,世尊赞曼殊室利童子言。善哉善哉。曼殊室利,汝以大悲,劝请我说诸佛名号,本

yuàn gōng dé ,wéi bá yè zhàng suǒ chán yǒu qíng ,lì yì ān lè xiàng fǎ zhuǎn shí zhū yǒu qíng gù 。rǔ jīn dì tīng ,jí shàn sī wéi ,dāng wéi rǔ shuō 。

愿功德,为拔业障所缠有情,利益安乐像法转时诸有情故。汝今谛听,极善思惟,当为汝说。

màn shū shì lì yán ,wéi rán yuàn shuō 。wǒ děng lè wén 。

曼殊室利言,唯然愿说。我等乐闻。

fó gào màn shū shì lì ,dōng fāng qù cǐ guò shí jìng qié shā děng fó tǔ ,yǒu shì jiè míng jìng liú lí ,fó hào yào shī liú lí guāng rú lái 。yìng

佛告曼殊室利,东方去此过十殑伽沙等佛土,有世界名净琉璃,佛号药师琉璃光如来。应

zhèng děng jiào ,míng háng yuán mǎn ,shàn shì ,shì jiān xiè ,wú shàng shì ,tiáo yù zhàng fū ,tiān rén shī ,fó ,bó qié fàn 。màn shū shì lì ,bǐ

正等觉,明行圆满,善逝,世间解,无上士,调御丈夫,天人师,佛,薄伽梵。曼殊室利,彼

fó shì zūn yào shī liú lí guāng rú lái ,běn xíng pú sà dào shí ,fā shí èr dà yuàn ,lìng zhū yǒu qíng ,suǒ qiú jiē dé 。

佛世尊药师琉璃光如来,本行菩萨道时,发十二大愿,令诸有情,所求皆得。

dì yī dà yuàn 。yuàn wǒ lái shì dé ē nòu duō luó sān miǎo sān pú tí shí ,zìshēn guāngmíng chì rán ,zhào yào wú liàng wú shù wú biān shì jiè ,yǐ sān

第一大愿。愿我来世得阿耨多罗三藐三菩提时,自身光明炽然,照耀无量无数无边世界,以三

shí èr dà zhàng fū xiāng ,bā shí suí xíng ,zhuāng yán qí shēn ,lìng yí qiè yǒu qíng rú wǒ wú yì 。

十二大丈夫相,八十随形,庄严其身,令一切有情如我无异。

本文链接:药师经拼音版正版

上一篇:药师经哪里可以

下一篇:药师经全文能随便诵吗

相关阅读

© 2018-2020 (药师经感应网)

( 浙ICP备15039727号-58 )  网站地图

经藏网